Facebook share Twitter share Print

เจ้าบ้านน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2562

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดจัดกิจกรรมอบรมเจ้าบ้านน้อยในพื้นที่ท่องเที่ยว 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในระดับเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

สถานที่ดำเนินการ
-
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
07/02/2562 : 08:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
09/02/2562 : 16:30 น.