Facebook share Twitter share Print

วันมวยไทยนายขนมต้ม ครั้งที่ 15

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดทำ “กิจกรรมวันมวยไทยนายขนมต้ม” โดยเป็นการจัดงานดังกล่าวเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พักค้าง สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว และเพื่อดำรงสถานะเมืองศูนย์กลางมวยไทยโลกให้มั่นคงต่อไป

สถานที่ดำเนินการ
-
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
17/03/2562 : 18:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
20/03/2562 : 22:00 น.