Facebook share Twitter share Print

โครงการ “กิจกรรมการรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑”

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

๔.๑ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ และรู้จักวิธีป้องกันตนเองในการขับขี่ยานพาหนะ ๔.๒ เพื่อรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวให้ลดลง ๔.๓ เพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔.๔ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

สถานที่ดำเนินการ
ภายในตัวเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
09/04/2562 : 08:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
17/04/2562 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง