Facebook share Twitter share Print

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมเจ้าบ้านน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมถึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่เด็ก และเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ดำเนินการ
โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
19/12/2562 : 08:30 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
21/12/2562 : 16:00 น.