บุคคลากร

24 ต.ค. 2561      4134 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายวิรัติ  แข็งขัน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาววิภาวี คมคาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา บัวรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ

นางจิราภรณ์ บุญเรือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเพ็ญนภา บุญเรือง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศิริพร วิชาชู

เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

นางสาวชุตินันต์  แข็งขัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

 

นางสาวกนกพร สมหมาย

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน

นายชวลิต สุขมังสา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอภาชี

นายชาญชัย เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอมหาราช

นายประมวล ทองเพชร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังน้อย

นายสุรชัย ขันธวิธิ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางบาล

นายสมชาติ กีฬา

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอผักไห่

นายศรายุทธ อินอรชร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางไทร

นายสมชาย กะโห้ทอง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าเรือ

นายประสิทธิ์ นกแก้ว

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเสนา

นายสมภพ พุกพูน

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนครหลวง

นายเอกรินทร์ พรรณพักตร์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางปะอิน

นายนพพร ล่วงลือ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางซ้าย

นายนิกร ขันธสร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพระนครศรีอยุธยา

นายมนัส อ่อนอนุโลม

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภออุทัย

นางสาวเบญญาภา มูลทองสงค์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านแพรก

 

นางสาวศรัญญา  วงค์สงฆ์

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบางปะหัน

นายปวริศ สุขสาสนี

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวจิรวรรธ กสิพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวมาดี เหมือนมณี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวศนิ กสิพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว